Allmänna villkor

Allmänna villkor för Valdia Advokatbyrå AB                              Ver 2014:1

Dessa villkor gäller tillsammans med Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för samtliga uppdrag utförda av Valdia Advokatbyrå AB (”Advokatbyrån”).

 

1. Vårt uppdrag

Uppdragets omfattning bestäms i varje enskilt fall i samråd mellan våra medarbetare och klienter och dokumenteras som utgångspunkt i en separat uppdragsbeskrivning. Omfattningen kan komma att ändras, ökas eller minskas allteftersom uppdraget fortskrider.

Samtliga uppdrag som utförs av Advokatbyråns medarbetare utgör ett avtal mellan Advokatbyrån och klienten och utförs i Advokatbyråns regi. Våra medarbetare har inget individuellt ansvar i förhållande till våra klienter såvida annat inte följer av tvingande lag.

Aspekter och delar inom ett ärende eller en transaktion ska anses vara ett enda uppdrag även om det inbegriper flera fysiska eller juridiska personer, innefattar flera instruktioner, adresserar flera rättsområden eller om flera separata fakturor ställs ut.

2. Arvoden och kostnader

Advokatbyrån tillämpar de arvoden och arvodesarrangemang som vi från tid till annan överenskommer med er och enligt de regler som följer av Sveriges Advokatsamfund. Om inte annat avtalats, fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat.

Utöver arvoden debiteras ersättning för kostnader för exempelvis registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal, catering, telefonkonferenser och kopiering.

På arvodes-och kostnadsbelopp tillkommer mervärdesskatt i de fall vi är skyldiga att debitera sådan.

3. Fakturering

Om vi inte avtalar annat fakturerar vi månadsvis i efterskott. I vissa fall kommer vi att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.Våra fakturor förfaller till betalning 15 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med den svenska räntelagen.

4. Regler om penningtvätt

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende våra klienter, dessas företrädare och/eller annan person som för våra klienters räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen över bolaget, liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla.

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. För det fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

5. Personuppgifter

Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register.

Personuppgifterna behandlas av oss för administration och fullgörelse av uppdrag samt för vidtagande av åtgärder innan uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för våra marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi samlar in, lagrar, behandlar och använder era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt samt till att personuppgifterna kan komma att överföras till tredje land (dvs. ett land som inte ingår i EU/EES). Vi behöver som regel även samla in, lagra, behandla och använda era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer samtycker till en sådan behandling och till eventuell överföring enligt det föregående.  6. Rådgivning

Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om vi inte skriftligen avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag varken skatt eller möjliga skattekonsekvenser. Vår rådgivning omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget och i den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som det kan få.

Advokatbyrån och dess medarbetare kan endast lämna råd om rättsläget i Sverige. Vi kan dock baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner uttrycka uppfattningar om juridiska frågor i andra jurisdiktioner. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och det utgör inte juridisk rådgivning. Vi hjälper er dock gärna med att inhämta nödvändiga råd från jurister i andra relevanta jurisdiktioner.

De råd vi lämnar i ett uppdrag baseras på rättsläget vid den tidpunkt då råden lämnas.

Om vi inte särskilt avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

7. Ansvarsbegränsning

Advokatbyrån har för vår verksamhet anpassade ansvarsförsäkringar med välkända försäkringsbolag.

Vårt ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar fem gånger arvodet för uppdraget, dock maximalt tjugofem (25) miljoner kronor. Vårt ansvar är vidare begränsat till den skada ni lider innebärande bl.a. att ansvaret ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta. Prisavdrag och andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd.

Vi åtar oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatbyrån.

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följer vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Advokatbyråns ansvarsbegränsning enligt förevarande punkt omfattar även Advokatbyråns medarbetare. Beloppsmässiga begränsningar gäller på en aggregerad nivå.  8. Samarbete med andra rådgivare

Om vi i samråd med er instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare i Sverige eller utomlands, ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem eller för råd som de ger om vi inte specifikt avtalar annat. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar, oavsett om dessa betalas av oss och debiteras er som utlägg eller om dessa vidarebefordras till er för betalning.

När vi instruerar andra rådgivare kan vi på er begäran inhämta offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter och/eller avtal.

Uppdrag att instruera rådgivare innebär befogenhet att acceptera en ansvarsbegränsning för er räkning. Om en annan rådgivares ansvar gentemot er är mer begränsat än vårt ansvar ska eventuellt ansvar som vi har gentemot er

till följd av vårt eventuella solidariska ansvar med den andre rådgivaren reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren om dennes ansvar gentemot er inte hade begränsats på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren skulle ha kunnat betala ersättningen till oss).

9. Kommunikation

Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via Internet och e-post såvida annat inte skriftligen överenskommits. Vi tar inte något ansvar för de risker som dessa kommunikationssätt kan innebära.

Våra spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

10. Immateriella rättigheter och sekretess 

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar för våra klienter tillhör oss, men ni har givetvis rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med tillämpliga regler om god advokatsed och dataskydd den information som ni lämnar till oss.

Om ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i uppdraget, har vi rätt att lämna ut material och övrig information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster åt er. Detsamma gäller material och övrig information som vi erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som vi utfört enligt punkten 4 ovan.

Vi är skyldiga enligt lag att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till er. Genom att anlita Advokatbyrån anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till Skatteverket eller motsvarande myndighet i annat land.

11. Intressekonflikt

Vi kan vara förhindrade att företräda en part om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan vi tar oss an ett uppdrag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa gör vi vårt yttersta för att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed.

Med hänsyn till det föregående är det viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

12. Bevarande av handlingar 

Under den tid som ett uppdrag pågår kan vi lagra dokument och arbetsresultat som vi, ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett system för att underlätta tillgång till nödvändig information inför vårt arbete. När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara (eller hos tredje man lagra) alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, i pappersform eller i elektronisk form, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, men under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt Sveriges Advokatsamfunds regler.

14. Klagomål och krav

Krav som har samband med rådgivning som någon inom Advokatbyrån har lämnat ska framställas så snart som ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter det senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er.

Om ert krav mot oss baseras på tredje mans, Skatteverkets eller annan myndighets krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslös.

Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet. Om ni ersätts av oss för något krav ska ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till oss eller till våra försäkringsgivare.

15. Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats, www.valdia.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats.

16. Olika språkversioner

Dessa villkor har tagits fram på svenska och engelska. För klienter med hemvist i Sverige ska den svenska versionen gälla. För alla övriga klienter gäller den engelska versionen.

17. Tillämplig lag och tvistelösning

Vårt uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör vårt uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö, Sverige.

Utan hinder av föregående stycke har Advokatbyrån alltid rätt att välja att väcka talan mot er om förfallna fordringar vid allmän domstol, eller ansöka om betalningsföreläggande.